Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Bazı Özellikleri

Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Bazı Özellikleri

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamadaki temel ilkelerden “Kur’an’ı kendi bütünlüğü içinde anlama” ilkesine örnek olarak insan hakkındaki bazı ayetler aşağıda verilmiştir. Kur’an’da insana ait değişik yönlerin nasıl verildiğini tespit etmek amacıyla bu ayetleri inceleyiniz ve vardığınız sonuç- lardan hareketle insanın Kur’an’da nasıl ele alındığı ile ilgili değerlendirme yapınız.
1. “Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini iten ve gören bir varlık yaptık.” (İnsan suresi, 2. ayet.)
2. “Cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)
3. “Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir...” (Bakara suresi, 286. ayet.)
4. “İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.” (Fussilet suresi, 49. ayet.)
5. “Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir.” (Necm suresi, 38-41. ayetler.)
6. “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene ant olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems suresi, 7-10. ayetler.)
7. “Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.” (Meâric suresi, 19-21. ayetler.)
8. “... Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr suresi, 9. ayet.)
9. “İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir.” (Yûnus suresi, 12. ayet.)
10. “Fakat insan öyledir; Rabb’i ne zaman kendisini sınayıp ona ikramda bulunur, ona nimet verirse: “Rabb’im bana ikram etti.” der. Ama Rabb’i onu sınayıp rızkını daraltırsa “Rabb’im beni alçalttı (perişan etti).” der.” (Fecr suresi, 15, 16. ayetler.)