İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İslam dinin temel kaynakları nelerdir

İslam dinin temel kaynakları

İslam dinin temel kaynaklarıİslam dinin temel kaynakları

İslam dinini temel kaynağı ikidir. Biri Kur'anı Kerim diğeri sünnettir.

1-     Kuran-ı Kerim: Kur’an-ı Kerim, İslam’ın  temel kaynağıdır. Bu nedenle dinin temel esaslarını içerir. İslam Dininin  inanç, ahlak, ibadet ve insanlar arası ilişkiler gibi konularını öğrenmede başvurulacak birinci ve temel kaynak Kur’an-ı kerimdir. Kur’an-ı Kerim’in bütün Müslümanlar için kesin bir delil olduğu konusunda görüş ayrılığı yoktur. Bu kitaba iman eden her Müslüman’ın ilahî kitabın ilkelerine uyması ve ayetlerden çıkarılan hükümlerden istifade etmesi gerekir.

Kaynak olma bakımından Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hükümler şunlardır

a-     İnançlarla İlgili Hükümler

Kur’an-ı Kerim’de inanç esasları arasında yere alan; Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, kader, ahiret günü hakkında ayrıntılı hükümler vardır. İnanç konularını bize Kur’an-ı Kerim öğretir. İnanç esasları; zaman, mekân ve hitap edilen fertlere göre değişiklik göstermez. Bütün peygamberler insanları temelde aynı inanç esaslarına çağırmışlardır.

b- Davranışlarla İlgili Hükümler

Dinî açıdan sorumluluk çağına ulaşan fertlerin yerine getirecekleri görevlerle ilgili hükümlerdir. Kur’an-ı Kerim dinî hükümleri açıklamıştır. Bunların başında namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, helal ve haramlar; alışveriş, evlenme ve boşanma, aile hukuku, yönetim işleri gibi esaslar gelir. Sosyal hayat ve hukuki münasebetlerle ilgili hususları düzenleyen hükümlerin temelini adalet, uzmanlık, danışma ve yardımlaşma ilkeleri oluşturur.

b-    Ahlakla İlgili Hükümler

Kur’an’da ahlaklı, erdemli bir fert ve toplum oluşturulması için gerekli olan hükümler bulunmaktadır. İslam dininin ahlaki hükümlerinin kaynağı Kur’an’dır. İnsanlar kendi aralarında ve diğer canlılarla münase­betlerini görgü kuralları adı ver­ilen bu kurallarla düzenlerler. Kur’an’da geçen ahlaki kurallar insanın eğitilmesini hedefler. Ahlaki hüküm­lerin özünü, “Yaratan’a hürmet, yaratılana şefkat” il­kesi oluşturur. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda model şahsiyet olarak Hz. Muhammed’in ahlakı gösterilir: “Ey Habibim! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlaka sahipsin!.” (Kalem suresi, 4. ayet.) Hz. Peygamber de “Ben güzel ahlakı tamamlamak ve yerleştirmek için gönderildim.”

2-      Sünnet: Dinî bir kavram olarak sünnet, Kuran’dan sonra dinî kaynakların ikincisi olup, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri/onaylarıdır. “Söz, haber, yeni şey” anlamlarına gelen hadis ise sünnetle eş anlamlı sayılabilir. Hadislerin bütünü sünneti oluşturmaktadır.

Hadis ve sünnet, dinî hükümler için Kur’an’dan hemen sonra gelen çok önemli bir ana kaynaktır. Kur’an’daki hükümlerin açıklaması ve Kur’an’da bulunmayan hükümler için sünnete bakılır. Helal ve haram kılma konusunda Kur’an’la sahih sünnet arasında fark yoktur. Temel kaynak olarak sünnetin delil oluşunu gösteren Kur’an’dan bazı ayetler şöyledir:    

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin!” (Nisa suresi, 59. ayet.)

“Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa suresi, 80. ayet.)

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.)