Adalet İle İlgili Hadisler

Adalet ile ilgili hadisler

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka hiç bir gölge bulunmayan kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecektir:

1) Adil (adaletli) devlet başkanı,

2) Allah’a ibadetle yetişen genç,

3) Kalbi mescitlere bağlı kişi,

4) Birbirlerini Allah için sevip, Allah için ayrılan iki kişi,

5) Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ‘Ben Allah’tan korkarım’ diye yaklaşmayan kişi,

6) Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

7) Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi’ buyurdu.”

Buhari, Müslim Tirmizi, Nesei

"Ey insanlar dikkat ediniz! Rabbiniz tektir. Arabın, Arab olmayana, Arab olmayanın Arab'a, siyahın kırmızıya, kırmızının siyaha, takvadan öte, hiçbir üstünlüğü yoktur. şüphesiz Allah Teala katında en üstününüz, Allah Teala'dan en çok korkanınızdır." Müsned-i Ahmed b. Hanbel, 5/411

Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Müslim, İmâre 18

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. Müslim, Cennet 63

Rivâyet olunduğuna göre, (Mekke'nin fethinden sonra) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Ci'râne (mevkiin) de (Huneyn ve Hevâzin harbinin) ganîmet (lerini) taksîm etmek üzere iken (Zülhuveysıra denilen) bir kişi Resûlullah'a karşı (küstahâne bir edâ ile) ansızın: - Yâ Resûla'llah, adâlet et! (Şu taksîm, Allah rızâsı kasd olunarak yapılmış bir taksîm değildir!) demişti. Resûlullah da onu: - Eğer ben adâlet etmezsem bedbaht olurum! (Bir rivâyete göre: sen bedbaht olursun!) cevâbiyle karşıladı. Câbir b. Abdullâh - Sahihi buhari hadis no 1296