Hz Muhammed (sav) Mekke'den Medine'ye Hicret Etmesinin Sebepleri

Hicretin SebepleriHicretin Sebepleri

Mekke’de bulunan müşriklerin zülüm ve baskısından  dolayı Müslümanlar daha önce iki defa da Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Onların tek suçu Sadece Allah’ı bir ve tek ilah olarak kabul etmeleri, putlara tapmamaları idi. Bunu yanında müminler imandan gelen duygularla güzel ahlaki davranışlar sergiliyor bir karıncayı dahi incitmiyorlardı

Mü’minler müşrikleri rahatsız edecek hiçbir davranışları yoktu. Tek suçları vardı: o da, ‘Lâ ilâhe illâllah Muhammedü’r Rasûlüllah -Allah’tan başka ilâh/tanrı yoktur, Hz. Muhammed O’nun elçisidir-’ demeleriydi. Bu sadece bir söylemden ibaret değildi. Bu sözü söyleyen mü’minler, eski inançlarını, ahlâklarını, hayata bakışlarını, anlayışlarını, daha doğrusu atalarının ve bilhassa Mekkeli müşrilerin sömürü aracı olan dinlerini terk ediyorlardı.

Muhammed (s.a.s.)’in getirip tebliğ ettiği vahyi kabul eden mü’minler, günün birinde Mekkelilerin baskısına dayanamayıp bir iman yolculuğuna çıkmak zorunda kalmışlardı. İmanın hayatlaşmasına imkân tanıyan bir başka beldeye gitmeye mecbur olmuşlardı.

Hicret olayı sıradan bir göç değildi. Mü’minler sadece ekonımik nedenlerle veya daha güzel bir hayat yaşama amacıyla göç etmiyorlardı. Şayet böyle olsaydı allah katında fazla bir değer ifade etmezdi. Nihayetinde dünya tarihinde bu tazrda pek çok kavimler göçü meydana gelmiştir.  Bu hicret allah2ın rızasını ummak amacıyla İslamı daha uzak beldelere ve coğrafyaya ulaştırma gayretiydi.

Hicret olayını gerçekleşmesine neden olan sebepler oldukça önemlidir

Bunları özetleyecek olursak:

Hicretin Sebepleri

  • Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları ve İslâmiyet’in Mekke’de yaşanamaz hale gelmesi
  • Hz. Peygamberin İslâmiyet’i değişik yerlere yaymak istemesi