Dinin anlaşılmasında sünnetin önemi

Dinin anlaşılmasında sünnetin önemiDinin anlaşılmasında sünnetin önemi

Sünnet sözlükte yol, yöntem ,adet demektir. Tanım olarak ise sünnet Hz. Peygamberin Kuran söylediği söz ve davranışlarını ifade eder.

Hz. peygamberin sünneti, İslam dininde Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynaktır. Sünnetin önemi Kur’an’da birçok ayette vurgulanmaktadır. Örneğin; “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmran suresi, 31. ayet.) ayeti bu durumu açıklamaktadır. İslam âlimlerinin ortak görüşüne göre Hz. peygamberin Kur’an’ı açıklama konusunda üç temel görevi vardır. Bunlar; te’kid (destekleyici), tefsir (yorumlayıcı) ve teşrî’(hüküm koyuculuğu)’dir.

Sünnet, Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Sünnet olmadan İslam dinini tam anlamıyla öğrenmek ve yaşamak mümkün değildir. Hz. peygamberin sünneti, İslam dininde
Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynaktır. İslam âlimlerinin ortak görüşüne göre Hz.peygamberin Kur’an’ı açıklama konusunda te’kid (destekleyici), tefsir (yorumlayıcı) ve teşrî (hüküm koyuculuğu) olmak üzere üç temel görevi vardır.  Kur’an’da birçok konuda temel ilkeler belirlenmiş, bunların açıklamaları ise Hz. peygamber tarafından yapılmıştır. Kur’an’da namaz kılınması, hac ibadeti ve zekât gibi temel görevler emredilmiş, bunların nasıl ve ne şekilde yapılacağı peygamberimizin sünnetiyle ortaya konulmuştur. İslam’ın ve Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşılması için peygamberimizin söz ve uygulamaları bilinmeli ve onun sünnetine uygun yaşanmalıdır.

Görüldüğü üzere dinin anlaşılmasında sünnetin yeri ve önemi büyüktür. Kur’an’da birçok konuda temel ilkeler belirlenmiş, bunların açıklamaları ise Hz. peygamber tarafından yapılmıştır. Kuran’da namaz kılınması, hac ibadeti ve zekât gibi temel görevler emredilmiş, bunların nasıl ve ne şekilde yapılacağı peygamberimizin sünnetiyle ortaya konulmuştur. Bu açıdan İslam’ın ve Kur’an’ın doğru bir şekilde
anlaşılması için peygamberimizin söz ve uygulamalarını bilmeli ve onun sünnetine uygun yaşamalıyız.