Cahiliye dönemindeki dinler

Cahiliye dönemindeki dinlerCahiliye dönemindeki araplarda  dinler

Cahiliye dönemi Araplar arasında islâm'dan önce çeşitli dinler vardı. O dönem toplumunun bazılarının inanç ve düşüncesi ise tamamen inkâra dayanmaktaydı. Bunlar, "Kâinatta varolan sadece zaman ve tabiat kanunudur, Allah diye birşey yoktur" derlerdi.

Kur'ân-ı Kerîm bu kişiler hakkında bu bilgiler verilmektedir "Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder." (Câsiye, 45/24)

Yine cahiliye arplarının bir  kısmı  Allah'a inanıyor, ama kıyamet gününe ve ceza ile mükâfata inanmıyorlardı. Kur'ân-ı Kerimde bu kişilerle ilgili olarak  şu delil gösterilmektedir:

"De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir." (Yasin) 36/79)

Bir kısım cahiliye insanları ise  Allah'a, Ahirete ,ceza ve mükâfata da inanıyor, ama peygamberliği kabul etmiyordu. Bu kimseler hakkında  Kur'ân-ı Kerim şöyle anlatıyor:

"Onlar -bir de- şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber? -Bizler gibi- yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor." (Furkân, 25/7)

"Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?" (îsrâ, 17/94)

Onlar, eğer bir peygamber gelecekse beşerî gereksinmelerden arınmış bir melek olmalıdır şeklinde düşünmekteydiler. Fakat halk genelde putperestti. Putları Allah kabul etmiyorlar, aksine Allah'a ulaşmak için birer aracı görüyorlardı.  Kur'ân, bunların halini de şöyle ifade ediyor:

Fakat halk genelde putperestti. Putları Allah kabul etmiyorlar, aksine Allah'a ulaşmak için birer aracı görüyorlardı.  Kur'ân, bunların halini de şöyle ifade ediyor:

"-O putlara- sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler." (Zümer, 39/3)

Yemen'de yaşayan Himyer kabilesi, Güneş'e tapardı. Kinâne kabilesi ise Ay'a tapardı. Benî Temîm kabilesi Debr'an denen yıldıza tapardı. Aynı şekilde Kays kabilesi Şi'râ denen yıldıza, Esed kabilesi Utarid yıldızına, Lahm ve Cezzam kabileleri ise Müşteri yıldızına taparlardı.

Meşhur putlar ve onlara tapan kabileler aşağıda sıralanmıştır.

Putun Adı           Yeri        Bu Puta Tapan Kabile

Lât          Tâif        Sakîf

Uzzâ      Mekke Kureyş ve Kinâne

Menât  Medine               Evs, Hazrec ve Gassân

Vedd     Devmetu'l-Cendel          Kelb

Süvâ'     -              Huzeyl

Yeğûs    -              Mezhic ve bazı Yemen kabileleri

Ye'ûk     _             Hemedan

En büyük put Kabe'nin tepesine dikilmiş olan Hübel putuydu

Allah İnancı
Her ne kadar Araplar îslâm öncesinde tamamen putperest bir millet idiyse de, bu putlardan başka gerçek bir ilahın varlığı ve bütün varlıkların ve kainatın yaratıcı­sının O olduğu inancına sahiptiler. Bu inanç, onların gönüllerinden hiçbir zaman silinmemişti. Bu en büyük yaratıcıya "Allah" diyorlardı. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulmakta dır.

"Andolsun ki onlara: 'Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?' diye sorsan, mutlaka 'Allah' derler. O halde nasıl -haktan- çevrilip döndürülüyorlar?" (Ankebût, 29/61)

Hıristiyanlık,   Yahudilik  Ve   Mecusilik: Yine cahiliye döneminde yahudi, hristiyan gibi ehli kitabın yanında az da olsa mecusiler devardı

Hanifler: Bunlardan başka hazret-i İbrâim’in bildirdiği din üzere olan ve Hanîf denilen kimseler vardı. Bunlar, Allahü teâlâya inanır ve putlardan uzak dururlardı. Peygamber efendimizin babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, annesi Âmine Hâtun ve Kus bin Sâide gibi bâzı kimseler, bu din üzere idiler.