Hz. Muhammed (sav) Kur’an’ı Açıklayıcıdır

Hz. Muhammed Kur’an’ı AçıklayıcıdırHz. Muhammed (sav) Kur’an’ı Açıklama görevi

Hz. Peygamberin, ayetleri insanlara bildirme görevine "tebliğ" denir. Hz. Mu­hammed, Allah'tan aldığı vahyi, insanlığa dosdoğru olarak aktarmıştır. Onun pey­gamberlik görevlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i sözlü ve uygulamalı olarak açıkça ortaya koymaktır. Onun hayatı, zaten Kur'an'ın açıklamasıdır. Diğer bir ifadeyle o, yaşayan bir Kur'an idi.

Kur'an'daki herhangi bir konuda, Allah'ın neyi amaçladığını insanlar arasında en iyi bilen Allah Resulüdür. O, müminler tarafından anlaşılamayan ayetlere, kav­ramlara ve konulara açıklık getirmiştir. Örneğin; namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı ve zekâtın hangi mallardan ne kadar verileceği gibi konulara ışık tutmuştur. Uygulamalarıyla da bizlere örnek olmuştur.

İnsanlık tarihinde süregelen sıkıntılar, anlaşmazlıklar ve yetersiz eğitim, sorun­ların adil bir biçimde çözümünü güçleştirmiştir. Hz. Peygamberin görevlerinden biri de anlaşmazlıklarda devreye girip Kur'an'ı açıklamak ve sorunların adil biçimde çö­zümünü sağlamaktır. O da bu görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Nahl suresinin 64. ayetinde bu konu dile getirilmiştir: "Sana kitabı, ancak ayrılığa (ihtilafa) düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu göstersin ve rah­met olsun diye indirdik."

Allah, Hz. Peygamberi içinde yaşadığı toplumdan seçmiştir. Böylelikle onla­ra ana dilleriyle hitap eden, onları anlayacak, vahyi on­lara anlatacak ve açıklaya­cak birine görev vermiştir. Kur'an'da, "(Allah'ın emirleri­ni) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi

halkının diliyle gönderdik...' (İbrahim suresi, 4. ayet.) ayetiyle bu konu dile getirilmiş­tir. Allah Resulü, kendi anadilini iyi bilen biri olarak bu görevi yapmıştır.

Allah indirdiği kitap ve görevlendirdiği peygamberler sayesinde inananlara büyük iyilikte bulunmuştur. İnsanlara hakkı hakikati öğretmiştir. Âl-i İmran suresinin 164. ayetinde bu konuya şöyle değinilmiştir: "İçlerinden, onlara ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğre­ten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapma içinde idiler." Bu sayede insanlar vahiy konusunda doğru olanı öğrenmişler ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmişlerdir.

Hz. Peygamberin Kur'an'ı, gerek yaşayarak ve gerekse anlatarak açıklaması, Müslümanların, İslam'ı doğru anlamalarında, bilinçli bir biçimde yaşamalarında, önemli bir etken olmuştur. Bizler de İslam'ı anlamak için Kur'an meallerinden ve Hz. Peygamberin açıklamalarından faydalanmalıyız.

 

 Abdusselam çelik

Meb Hayat Boyu Öğrenme