İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Peygamberlere imanın faydaları

Peygamberlere imanın önemi

Peygamberlere imanın faydalarıPeygambere inanmanın birey ve topluma sağladığı birçok yarar vardır. İnsan akıl yardımıyla Allah’ı, nü­büvvetin gerekliliğini, hayatta iyi ve kötü, faydalı ve zararlı olan şeyleri bilebilir. Ancak namazın nasıl kılınaca­ğını, kaç rekât olduğunu, zekâtın hangi mallardan ne miktarda verileceğini, hac ibadetinin nasıl yapılacağını peygamberlerin açıklama ve uygulamalarıyla öğrenebilir. Yine günlük hayatla ilgili helal ve haramlar gibi bir­çok konuda peygamberlerin açıklamalarına ihtiyacımız vardır (bkz. A’râf suresi ,157. ayet.). Bundan dolayı, Allah’ın ilahî mesajı olan vahiy dinin teorik yanını oluştururken, peygamberlerin söz, davranış ve onaylamaya dayalı uygulamaları, dinin pratik yönünü teşkil eder.

Peygamberler sadece dinin uygulanmasıyla ilgili konularda değil, bir takım sanat ve teknik konularında da toplumlarına yol göstermişlerdir. Örneğin Müslüman toplumlarda Hz. Nuh, marangozların; Hz. İdris terzilerin piri olarak nitelendirilir. Gerçekten de Kur’an’da her bir peygamberin kendi döneminde toplumlarının hem ahlaki alanda, hem sosyal ve hem kalkınma ve hem de uygarlık yolunda gelişmeleri için farklı örneklikleri anlatılmıştır. Örneğin bu bağlamda Hz. Lut ahlaki öğretilerin temsilcisi, Hz. Davut uygarlığın ham maddesidemirin nasıl işleneceğinin, savaş aletlerinin nasıl yapılacağının ve Hz. Musa hukukun ön­cüsü olarak gösterilmiştir.

Peygamberler, ideal toplum hayatında huzurlu bir yaşam biçiminin odağına “tevhit, adalet ve hakkaniyet ilkelerini” koymakla sos­yal barışın önderliğini yapmışlardır. Şu ayet, evrensel değerler alanında bu gerçeği çok gü­zel anlatır: “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tu­tasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

Peygamberler, en büyük eğitimcilerdir. On­ların bu alanda bize bırakmış oldukları mirasla­rından davranış modelleri çıkarmalıyız. Yoksa sadece “Peygamberlere iman ettim.” demek yetmez, “Peygamberlere iman etmem nasıl davranmamı, neler yapmamı gerektirir?” sorusuna verilecek cevap, asıl maksadı ortaya koyacaktır.

Kaynak Meb-siyer