İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sünnet nedir, kaça ayrılır

Sünnet kaça ayrılır

Sünnet nedir, kaça ayrılırSünnet nedir

Sözlükte sünnet; “tutulan yol, davranış, hüküm, âdet, kanun” gibi anlamlara gelir. Kur’an’da yer alan şu ayet bu anlamları destekler: “Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu (sünnetullah) böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.” (Ahzab suresi, 62. ayet.)

Dinî bir terim  olarak sünnet, Kuran’dan sonra dinî kaynakların ikincisi olup, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri/onaylarıdır. “Söz, haber, yeni şey” anlamlarına gelen hadis ise sünnetle eş anlamlı sayılabilir. Hadislerin bütünü sünneti oluşturmaktadır.

Sünnet kaça ayrılır?

sünnet, üçe ayrılı Sözlü, fiili ve takriri sünnet

Sözlü sünnet: Hz. Peygamberin herhangi bir konuda yaptığı açıklamalardır. “Kâle Rasululah/Allah’ın elçisi şöyle dedi.” diye başlayan hadisler bu gruba girer. Örneğin “Ramazan hilâlini görünce orucu tutun, şevval hilalini görünce orucu yiyin.” (Buharî “Savm” 11; Müslim “Sıyâm” 4, 18.); “Bir kimse uyuyarak ya da unutarak namazını geçirirse hatırlayınca kılsın.” (Ebu Davud “Salat” 11; Darimî “Salat” 26.) şeklindeki hadisler sözlü sünnete örnektir.

Fiilî sünnet: Herhangi bir konuda Hz. Peygamberin yaptıklarının sahabe tarafından görülüp aktarıldığı haberlerdir. “Allah’ın elçisi abdesti şöyle alırdı.” şeklinde nakledilen ifade buna örnek olarak verilebilir. Sa­habenin namazın kılınışı ve haccın yapılışı ile ilgili olarak Hz. Peygamberden naklettikleri şu haberler fiilî sün­nete örnektir: “Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın!” (Buharî “Ezan” 18.), “Hacla ilgili ibadetlerinizi benden öğrenin!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 318.)

Takrîrî sünnet: Hz. Peygamberin, huzurunda sahabe tarafından söylenen sözler ya da işlenen davranışları reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel karşılamasıdır. Örneğin su bulunmadığı zaman teyemmümle namaz kılan bir sahabi, namazdan sonra su bulduğu hâlde namazı iade etmemiş, Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır.

Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “Girmek istemeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete gi­recektir.” Bunun üzerine ashaptan orada bulunanlar, “Ey Allah’ın Rasûlü! Kim girmek istemez?” diye sorduklarında o şöyle buyurmuştur: “Bana itaat eden cennete girer. Bana karşı gelen de cennete girmek istemiyor demektir.”

(Buhârî, İ’tisâm, 2.

Sünnet, Kur’an’ı açıklama konusunda çok önemli bir kaynaktır. Dinî bir konuda hüküm verirken hem Kur’an’a hem de sünnete bakılır. Çünkü Kur’an daha çok genel hükümler içerir. Bu hükümlerin geniş anlamda açıklaması ise sünnet sayesinde olmuştur. Kur’an’ın lafzı ve manası Hz. Peygamber tarafından bize iletilmiş ve açıklanmıştır. Kur’an’da emredilen namaz, zekât, oruç vb. ibadetleri doğru bir biçimde ve eksiksiz yerine getirmek ancak sünnetle sağlanabilir.