Din ve Din Anlayışı Arasındaki Farklar

Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriy­le iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.

Dinin öğretilerini anlayabilecek tek varlık; akıllı, düşünebilen, sorgulayan ve irade sahibi olan insandır. Bundan dolayı din insana hitap eder. Allah, ilk insandan itibaren insanlara peygamberler aracılığıyla emir, yasak ve öğütlerini bildirmiştir. Peygamberler de hayatları boyunca ilahî buyrukları insanlara iletmişler ve insanları bu kurallara uymaya çağırmışlardır

Din ve Din Anlayışı arasındaki farklar


1. Din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların düşünce ve yorumlarına(akla) dayanır.

2. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel; din anlayışı ise bireyseldir.

3. Din tek ve değişmez iken , din anlayışları farklı olabilir.

4. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur.

5. Din değişmez iken Din anlayışı kişilere ve zamana göre değişebilir.

6. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.