Abdestte özür durumları nelerdir?

Abdestte özür durumları nelerdirAbdestte özür durmları

Ab­des­ti bo­zan kalıcı be­den hastalıklarına “özür” de­nir.

Abdestte her­han­gi bir öz­rün ge­çer­li ol­ma­sı için abdest üzerinde belli bir sü­re geçmesi gerekir.. Bir özür, baş­lan­gıç­ta ab­dest alı­nıp na­maz kı­lı­na­cak ka­dar bir sü­re ke­sil­me­mek üze­re, tam bir na­maz vak­ti de­vam eder, da­ha son­ra da her na­maz vak­tin­de en az bir de­fa tek­rar eder­se, sa­hi­bi özür­lü sa­yı­lır.

Örneğin, sık sık bu­run ka­na­ma­sı, si­di­ğin tu­tu­la­ma­yıp ak­ma­sı, aşı­rı is­hal, ye­li­ni ka­çır­ma, ya­ra­dan süreli kan, irin ve­ya ce­ra­hat ak­ma­sı ve ka­dın­dan ay­ba­şı ka­nı dı­şın­da arı­za­lı ra­him da­ma­rın­dan ka­nın gel­me­si (istihâza) bir özür­dür. Yi­ne bir ağ­rı­dan do­la­yı göz su­lan­ma­sı, me­me, ku­lak ve­ya gö­bek gi­bi bir uzuv­dan irin gi­bi bir sı­vı­nın çık­ma­sı da bi­rer özür­dür. Bun­la­rın sa­hip­le­ri de “özür­lü” sa­yı­lır.

Meselâ; bir kim­se­nin bur­nu, bir gün öğ­le vak­ti­nin ba­şın­dan so­nu­na ka­dar ya­ni ikin­di vak­ti gi­rin­ce­ye ka­dar, ab­dest alıp na­maz kı­la­cak ka­dar bir sü­re ke­sil­mek­si­zin ka­na­ma­ya de­vam eder ve bun­dan son­ra da her na­maz vak­tin­de bir de­fa ol­sun, ka­nar­sa, o kim­se özür­lü sa­yı­lır.

Özür­lü her farz na­maz vak­ti için ab­dest alır. De­lil şu ha­dis­tir: “Özür kanı gö­ren ka­dın (müs­te­ha­za) her bir na­maz vak­ti için ab­dest alır.” Diğer özür sa­hip­le­ri de bu­na kı­yas edi­lir.

Özür­lü, bu şe­kil­de farz va­kit için ab­dest­le di­le­di­ği ka­dar farz ve­ya nâfile na­maz kı­la­bi­lir. Ka­za, vi­tir, bay­ram ve­ya ce­na­ze na­maz­la­rı da bu­na da­hil­dir. Ye­ter ki, bu öz­rün dı­şın­da ab­des­ti bo­zan baş­ka bir du­rum mey­da­na gel­me­sin.

Bir özür­lü, sa­bah na­ma­zı için tam vak­tin­de ab­dest al­sa, bu ab­dest sa­bah na­ma­zı­nın vak­ti­nin çık­ma­sı­na ka­dar de­vam eder. Bu, vak­tin çık­ma­sıy­la, baş­ka bir de­yim­le gü­ne­şin doğ­ma­sı ile so­na er­miş olur. Ar­tık bu ab­dest­le baş­ka bir na­maz kı­la­maz. An­cak öz­rü­nün ge­çi­ci ola­rak ke­sil­miş ol­du­ğu bir an­da ab­dest al­mış ve he­nüz özür zu­hur et­me­den ve ab­des­ti bo­zan baş­ka bir hâl va­ki ol­ma­dan va­kit çık­mış olur­sa, bu du­rum­da, na­maz vak­ti­nin çık­ma­sıy­la bu ab­des­ti bo­zul­muş ol­maz.