İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

 İskat nedir, iskat nasıl yapılır?

İskat nedir?

Ka­za­ya kal­mış beş va­kit farz na­maz­la­rıy­la, vi­tir na­maz­la­rı­nın af­fe­dil­me­si umu­duy­la ya­pı­lan bir ta­sad­duk iş­le­mi­ne “ıs­kat-ı salât (na­ma­zı dü­şür­mek)” de­nir.

Herhangi bir sebeple vaktinde kılınmayan  ve böylece mükellefin zimmetine borç olarak geçmiş bulunan namazların bir tek ödeme yolu vardır, oda namazlarını kaza etmek yani, geçmiş namazlarını kılmaktır. Bunu dışında namazın zimmetten düşürülmesi için başka yol yoktur.

Tutulamayan oruçlar namaz gibi değildir. Tutulamayan oruçlar için fidye verilir. Yaşlılık ve sürekli hastalık gibi mazeretlerle oruç tutamayanlar fidye verirler.

İskat-ı Salât (namazların düşürülmesi) için vasiyette bulunmamış olan bir ölünün velisi (varislerinden biri) tarafından bağış yolu ile verilecek bir mal ile de, bu "İskat" işlemi yapılabilir. Ölünün bu yüzden bağışlanması Allah'ın rahmetinden umulur.
Bir kimse hastalığı sırasında kazaya kalmış namazlarını düşürmek için fidye ve sadaka veremez. Çünkü bunları kaza etmesi ihtimali vardır. Vereceği bu fidye hiç bir zaman namaz yerine geçemez. Fakat bu hastalık halindeki namazlarını kaza etmek fırsatını bulamayacağını düşünerek vasiyette bulunsa, bu vasiyeti ölümünde, varisi varsa bırakmış olduğu malın üçte birinden, varisi yoksa malının tamamından (İskat-ı Salât olarak) yerine getirilir.

So­nuç ola­rak, na­maz, oruç, ye­min ve adak gi­bi boç­lar için, ki­şi­nin ölü­mün­den son­ra fid­ye ve­ri­le­cek­se bu­nun ger­çek­çi ol­ma­sı ge­re­kir. Mü­min, ölümün­den ön­ce bu gi­bi ye­ri­ne ge­ti­re­me­di­ği farz ve va­cip iba­det­le­ri tes­pit ede­rek müm­kün­se sağ­lı­ğın­da iken ka­za ve telâfi et­me­li­dir. Bu müm­kün ol­ma­dı­ğı tak­dir­de ser­ve­ti­nin üç­te bi­ri­ne ka­dar olan kıs­mı­nı vasıyetnâme dü­zen­le­ye­rek bu iş için tah­sis et­me­li­dir. Eğer ay­rı­lan ser­vet bu borç­la­rı kar­şı­la­maz­sa, bun­dan son­ra Cenâb-ı Hakk’ın ki­şi­nin gü­cü­nü aşan bu faz­la­lı­ğı mağ­fi­ret et­me­si umu­lur.