İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

 Zuhri ahir namazı nedir?

Zuhri ahir namazı nedirZuhri ahir namazı

Zuhr-i ahir Son öğle namazı anlamına gelir. Fıkıh terimi olarak Zuhr-i âhir  Cuma namazının sahih olmaması ihtimalinden dolayı ihtiyaten kılınan öğle namazıdır.

Bir yerleşim yerinde birden fazla camide Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı ihtilaf konusu olmuştur. Hanefi mezhebinde bir yerleşim yerinde birden fazla camide Cuma kılınması sahih iken , Ebu Yusuf şehrin büyük olması veya arasında nehir geçmesi halinde iki camide kılınmasına cevaz vermiştir.

Bir kısım İslâm alimleri, Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde tek bir yerde Cuma namazı kılınmış olmasına dayanarak, bir zorunluluk bulunmadıkça, bir yerleşim yerinde sadece bir yerde Cuma namazı kılınabileceğini ileri sürmüşlerdir. Böyle düşünen bilginlere göre ihtiyaç yokken, birden fazla yerde kılınması halinde, namaza ilk başlayanların Cuma namazları sahih olur, diğerlerinin o gününün öğle namazını kılmaları gerekir. Cuma namazını kimlerin önce kıldığının tespit edilememesi durumunda ise, ihtiyaten hepsinin öğle namazını kılmaları bir çözüm olarak öngörülmüştür.

Zuhr-i ahir namazının kılınmasına karşı çıkanlar, şüpheyle yapılan ibadetin geçerli olmayacağı düşüncesinden hareketle, bu namazın kılınmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bunlara göre, şüpheyle ibadet makbul değildir. Bu itibarla, "belki Cuma namazı sahih olmamıştır" diye zuhr-i ahir kılmak doğru olmaz. Ayrıca zuhr-i ahir kılınması gerektiğini ileri sürmek, halkın gözünde, Cuma namazının farz olmayıp, öğle namazının farz olduğu ya da bir vakitte ikisinin de farz olduğu zannını uyandırır. İbn Nüceym, Alaü'd-din Haskefî, Cemaleddin el-Kasimî, Mehmet Zihni Efendi gibi bilginler bu görüştedirler (İbn Nüceym, el-Bahru'r-Râik, II/154-155; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, I/536; Cemalettin el-Kasımî, Islahu'l-Mesâcid, s.50; Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, 439-440).

Başka bir kısım alimler ise Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîn döneminde böyle bir namaz bulunmadığından hareketle, zuhr-i âhir kılmayı bidat kabul etmişlerdir.

Birden fazla camide kılınan Cuma namazlarının sahih  ve bu nedenle zuhri ahir namazı kılmaya gerek yok diyenler: Cumadan sonra zuhri ahir kılmak ihtiyat değildir, asıl ihtiyat iki delilden en kuvvetlisi hangisi ise onunla amel etmektir. Bu konuda en kuvvetli delil ise bir merkezde birden fazla camide Cuma namazının kılmanın caiz olmasıdır.

Bu durumda Cuma namazı caiz olup öğle namazını kılmaya gerek yoktur.

Bu iki farklı görüşten herhangi bir ile amel etmek caizdir.

 İlimrehberi.com