İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

304 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Türkiye'de Çevre Sorunları

Türkiye'de Çevre SorunlarıTürkiye'de Çevre Sorunları

Hızla değişen dünyanın gündeminde en önemli problem çevre ve çevrenin tahirp olması yer almaktadır. Çevre kirliliği 1970’li yılların başından beri git gide artan ve insanlığın en büyük  endişesi haline gelmiştir. Ülkemizde de genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen sanayileşme, sağlıksız kentleşme ve hızlı ekonomik gelişme süreci birtakım çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bunlar başta  hava, su ve toprak kirliliği olmak üzere  gürültü, erozyon gibi diğer çevre sorunlarıdır. Bu çevre sorunları doğal yaşamın bozulmasına yol açmaktadır. Ülkemizin çevre sorunları şu şekilde özetlenebilir.

1- Hava Kirliliği

Atmosferde başta insan olmak üzere diğer canlılara zarar verebilecek seviyeye ulaşan duman, gaz, toz veya su buharına hava kirliliği denir. Hava kirliliğine sebep olan kaynaklar sanayileşme, kentleşme, ve motorlu taşıtlardır.

Ülkemizde özellikle başta sanayi bölgeleri olmak üzere büyük şehirlerde hava kirliliği son zamanlarda önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelikle ısıtma kullanılan petrol ürünleri, linyit ve odundur hava kirliliğine ciddi oranda neden olmaktadır.

Özelikle; kalitesiz yakıtların ısınmada kullanıldığı konutlardan, çeşitli endüstriyel tesislerden, motorlu araçlardan ve atmosferik şartlardan kaynaklanmaktadır.

Kirli hava başta solunum yolları olmak üzere bronşit, akciğer kanseri, aşırı nefes darlığı ve alerji gibi pek çok ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

  Ülkemizde hava kirliliğini önlemek için neler Yapılamlı

-  Başta orman yangınları olmak üzere ormanların tahribatı önlenmeli, yeşil alanlar arttırılmalı, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.

- Başta kalitesiz linyit, petrol ürünleri gibi yakıtlar yerine güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. alternatif enerji kaynakları geliştirilmelidir. Enerji etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır.

- Sanayi kuruluşlarının bacalarına filtre takılmalıdır.

- Motorlu taşıtların egzozlarına filtre takılmalı ve havayı daha az kirleten petrol ürünleri kullanılmalıdır.

- Trafikte araç sayısı azaltılmalı bunu için toplu taşımacılık özendirilmelidir.

 

2- Su Kirliliği

Su, doğada devamlı bir döngü halindedir. Canlılar yaşamsal etkinlikleri için gereken suyu bu döngüden alır, kullandıktan sonra yine döngüye verir. Yinelenen bu olaylar sırasında suya karışan maddeler, suyun özelliklerini değiştirerek kirlenmesine neden olur. Su kaynaklarının kirliliği; su kaynaklarının kullanılmasını, kalitesini bozacak biçimde suyun içerisinde inorganik, radyoaktif veya biyolojik herhangi bir kirletici maddenin bulunmasıdır.

Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilidir. Başta deniz taşımacılığı sanayideki atık maddelerin denize dökülmesi, deniz taşımacılığında meydana gelen kazalar ve bu kazlarda denize dökülen petrol akıntıları denizlerin ve suyun kirlenmesine neden olmaktadır.

Su kirliliğinin yol açtığı olumsuz sonuçlardan bazıları şunlardır:

Çeşitli sebeplerle suya karışan kimyasal atıklar, yağlar ve petrol ürünleri suyun atmosferle bağlantısını keser. Bunu sonuncunda suyla atmosfer arasındaki gaz alışverişini kesilir. Buda, suda yaşayan binlerce tür canlının yaşamını olumsuz yönde etkileyerek toplu ölümlere ve pek çok canlı türünün yok olmasına neden olur.

Kirlenen bu suların kullanılması ile pek çok hastalık insanlara geçer.

Su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz :

Su kaynakları koruma altına alınmalı ve su havzalarında yapılaşmaya izin verilmemelidir.

Sanayi kuruluşları yerleşim bölgeleri dışına kurulmalıdır.

Atık maddelerin toplanıp yeniden kullanılabilir hale getirilmesinin yolları araştırılmalıdır.

Plastik poşet gibi ambalaj maddeleri mümkün olduğunca kaçınılmalı, ambalajlama işlerinde cam, kâğıt, karton gibi tekrar kullanılabilen maddelerden yararlanılmalı,

Evsel ve endüstriyel atıklar arıtılmalıdır.

 

3- Toprak Kirliliği

Toprağa atılan zararlı maddelerin toprağın özelliğini bozması ve verimsiz hale getirmesi olayına toprak kirliliği denir. Topraklarda meydana gelen tüm bu olumsuz değişiklikler, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyebilecek güçtedir.

Toprak Kirliliğine Neden Olan  Etkenler Nelerdir

- Erozyon

- Sanayi kuruluşlarından toprağa geçen atıklar

- Maden işletmelerinden toprağa geçen atıklar

- Tarım ilaçları

- Tarım alanlarının hatalı sulanması

- Hatalı gübreleme

- Kentsel atıklar

- Yanlış yapılaşma

 

Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler

- Mera ve orman alanları korunmalı, ağaçlandırma arttırılmalı verimli topraklara yerleşim yerlerinin ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmemelidir.

- Evsel ve endüstriyel atıklar toplanmalı mümkünse doğaya geri dönüşümü sağlanmalı, toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır.

- Sanayi atıkları mutlaka arıtılmalı daha sonra toprağa verilmelidir.

- Tarım ilaçları ve gübreler aşırı ve bilinçsiz kullanılmamalıdır.

- Toprak yanlış işlenmemeli, aşırı ve zamansız sulanmamalıdır.

 

Ayrıca bakınız:

http://www.ilimrehberi.com/bilgi-bankas/157-n-harfi/1713-nukleer-santrallerin-cevreye-etkisi.html