İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

211 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Kâdirilik

KâdirilikKâdirilik

İslam dünyasındaki tasavvufi oluşumlardan biri olan Kâdirilik, Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur. Abdulkadir Geylani, Hazar bölgesindeki Geylan’da 1077 yılında doğmuştur.

Henüz küçük yaşta iken babasını kaybeden Abdulkadir, annesi ve dedesi Savmâî'nin himayesinde büyüdü. 18 yaşına gelince Bağdat'a gitti. Orada dönemin ileri gelen âlimlerinden hadis, fıkıh ve edebiyat gibi ilimleri okudu.

Abdulkadir-i Geylânî'ye nispet olunan pek çok eser vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır: "el-Gunye li-Talibin Tariki'l-Hak", "el-Fethu'rabbânî", "Futuhu'l-gayb", "es-Sirâcü'l-Vehhâc fi Leyleti'l-Mirâc" "ed-Delâil", "Sırrü'l-Esrâr ve Mazharü'l-Envâr", "Mektûbât"

Abdulkadir-i Geylânî'nin tasavvuf anlayışı Kur'ân ve Sünnete dayanır. Kâdiriliğin beş temel kuralı vardır: Himmeti (niyet ve düşünceyi) yüceltmek, haramlardan kaçınmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermek. Himmeti yüce olanın derecesi yükselir. Haramdan kaçınanları Allah korur. Hizmeti güzelleştiren, keramet sahibi olur. Azmi arttıranın hidayeti sürekli olur. Nimete saygı gösterenin nimeti artar.

Etkili ve akıcı bir usluba sahip olduğu için verdiği dinî sohbetlerle çevresindeki insanları etkilemiş ve fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kâdirilik, Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Kâdirilik, insanın görevlerini hatırlatarak dinî emir ve yasaklara uymayı öğütler. Kâdirilik öğretisi, insanın tövbe ederek Allah’a ibadete yönelmesini ve her işinde ihlas ve samimiyetle hareket etmesini tavsiye eder. Kâdirilikte fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden sayılır. Kâdirîlikte Allah’ın isimlerinin zikredilmesine ve Hz. peygambere salâvat getirilmesine önem verilerek nefsin kötülüklerden arındırılması ve güzel huylar edinmesi istenir.

Abdulkadir-i Geylânî tarafından tespit olunan mensuplarının vakit namazlarının ardından okudukları günlük virdleri vardır.

Bu tarikatta zikir sesli yapılır. Semâ ve devrâna önem verilir, halvet ve rabıta vardır.

Kâdirilikte önem verilen beş temel ilke vardır:

1.  Allah’ın rızası için çalışmak

2.  Allah’ın yasaklarından uzak durmak

3.  Nimetin değerini bilip şükretmek

4.  Hizmeti ibadet niyetiyle yapmak

5.  Yardımlaşmayı artırmak