İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

197 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Doğal kaynakların önemi

Doğal kaynakların önemiDoğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir

Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve maden­ler doğal kaynakları oluşturur. Doğal kaynaklar in­san ve toplum hayatı için vazgeçilemez nitelikte önemli değerlerdir. Su, oksijen, bitki örtüsü, petrol gibi doğal kaynakların büyük hızla azalması, canlı­ların yaşam alanlarını daraltmakta, çevresel felaket­lere yol açabilecek iklim değişikliklerine yol açmak­tadır.

 Yaşamımızı sürdürmek için en önemli kaynağımız şüphesiz doğal kaynaklardır. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, ormanlar, hayvanlar ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur. Kuşusuz bu doğal kaynakları sınırsız değildir. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce , rastgele davranışları sonucu hızla azalmaktadır. 

Türkiye etrafı sularla kaplı bir ülke olmasına rağmen,  su zengini bir ülke değildir. Kişi başına dü­şen yıllık su miktarı diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizin kullanılabilir tatlı su bakımından zengin değildir. İnsanlar birçok alanda (temizlik işlerinde, elektrik enerjisinin elde edilmesinde, bahçe ve tarlaların sulanmasında, deniz ulaşımında vb.) sudan yararlanır. Devlet Su İşleri’nin verilerine göre 2003 yılında su­lama, içme suyu ve sanayi sektöründe mevcut su potansiyelimizin yaklaşık olarak % 36′sı kullanılabilmiştir.

İnsanların deniz, göl ve nehirlere bıraktığı atık maddeler, bilinçsizce  sulama yüzünden pek çok sular kirlendi ve içerisinde yaşayan pek çok canlıların yok olmasına sebep  oldu. Sanayinin hızla gelişmesi de su kaynağının tüketimini etkilemektedir. Ancak ülkelerin kalkınmasında ve iş olanaklarının oluşturulmasında sanayi kuruluşlarına da gereksinim vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, suyun tutumlu bir şekilde ve kirletilmeden kullanılmasıdır.

Ormanlar insanların var oluşundan bu yana tüm canlıların hayatında çok önemli rol  oynamışlardır. Ancak yüzyıllardır sürüp gelen aşırı ve yanlış kullanmalar sonucunda  orman alanları gün geçtikçe daralmış, tahrip edilmiş ve günümüzde bu çok önemli doğal kaynağın korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması için tedbirler alınması artık zorunlu hale gelmiştir.

Bitkiler ve hayvanlar, yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar. Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler. Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur. Çünkü doğadaki canlıların zenginliği, sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.. Bunlardan, gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak için onları korumalıyız. Nüfus artışına paralel olarak giderek artan bir biçimde kullanılan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelir. Bu durum, doğa için bir felaket oluşturur.
               

  Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur.

  Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi sayesinde her geçen gün azalmaktadır. Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. Bu bakımdan gerek enerji kaynaklarımızı, gerekse diğer yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız.

Sonuçta yaşamak için birbirlerine doğrudan veya dolaylı olarak muhtaç olan canlılardan birinin yok olması doğada düzeltilemeyecek bozulmalara yol açar.Bu bakımdan doğal çevreyi korumak önemlidir.Çevrenin korunması biz insanların çevreye karşı duyarlı olmasıyla mümkündür.

Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevimiz, onu yok etmek değil, korumak, geliştirmek ve ondan bilinçli olarak yararlanmaktır.Bu nedenle tüm canlıları sevmeli ve doğayla dost olmalıyız.